Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego | Pierwsze kroki - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego

Kto może zostać beneficjentem?

Głównymi beneficjentami będą gminy i inne jednostki publiczne (szkoły, domy kultury, muzea). Beneficjentem może być również jednostka pomocnicza gminy czyli sołectwo lub rada osiedla. Dla pewnych typów operacji przewidziano możliwość uzyskania dofinansowania przez organizacje społeczne oraz przedsiębiorców.

Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obejmuje:

 • inwestycje melioracyjne związane z:
  • rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
  • ochroną przeciwpowodziową, lub
  • regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub
  • racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub
  • ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub

 • budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub
 • zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub
 • zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub
 • renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub
 • zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody


Typy operacji:

 • Zarybianie akwenu narybkiem pozyskiwanym z gatunków bytujących w wodach Zalewu Szczecińskiego
 • Oznakowanie pomników przyrod
 • Ochrona tarlisk ryb łososiowatych
 • Wykonanie oznakowań nawigacyjnych, pogłębienie torów podejściowych do przystani wodnych i doposażenie ich w niezbędna infrastrukturę techniczną
 • Melioracje na terenach podmokłych
 • Udrażnianie cieków wodnych, budowa tarlisk

Jaką pomoc może otrzymać beneficjent ?

Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2.000.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000 zł. Oznacza to, że konkretny podmiot może otrzymać dofinansowanie na dowolną ilość operacji (projektów) przy czym całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 2.000.000 zł. Dofinansowanie każdego projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oznacza to, że beneficjent musi zabezpieczyć co najmniej 15% środków własnych na realizację operacji (projektu).

Uwaga: Operacja realizowana przez beneficjenta musi być zakończona nie później niż w dniu 30.06.2015 r.

Kiedy będą nabory wniosków?

I nabór: między 16 sierpnia a 14 października 2011

II nabór: między 27 stycznia a 15 marca 2012

III nabór: między 20 listopada a 16 stycznia  2013

IV nabór: między 12 marca a 12 kwietnia 2013