Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów. | Pierwsze kroki - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE
 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

 • Kliknij aby dowiedzieć sie więcej!

Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów.

Kto może zostać beneficjentem?

Głównymi beneficjentami będą gminy i inne jednostki publiczne (szkoły, domy kultury, muzea). Beneficjentem może być również jednostka pomocnicza gminy czyli sołectwo lub rada osiedla. Dla pewnych typów operacji przewidziano możliwość uzyskania dofinansowania przez organizacje społeczne.

 

Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.

 

Pomoc na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów obejmuje:

 • adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub
 • poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, lub
 • rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub
 • remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub
 • organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, lub
 • budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub
 • dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, lub
 • tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, lub
 • promocję obszaru objętego LSROR.


Typy operacji:

 • Tworzenie warunków do rozwoju turystyki wodnej
  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja przystani wodnych nad Zalewem Szczecińskim i jeziorami obszaru LSROR oraz ścieżek i dróg dojazdowych do tych obiektów
  • Wytyczenie i budowa nowych szlaków kajakowych
  • Budowa stanic, miejsc biwakowych i innych elementów małej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek i dróg dojazdowych do miejsc ich lokalizacji
 • Tworzenie warunków do rozwoju turystyki aktywnej i rekreacji mieszkańców
  • Budowa i oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych
  • Utworzenie ścieżek edukacyjnych i punktów widokowych.
  • Zagospodarowanie plaż i kąpielisk z budową i oznakowaniem dojść i dojazdów
  • Wytyczenie szlaków wędkarskich
  • Utworzenie łowisk specjalnych dla wędkarzy na jeziorach
 • Zachowanie i promocja folkloru, tradycji orazregionalnej historii.
  • Budowa skansenów, wiosek i ekspozycji rybackich oraz rekonstrukcja historycznych zagród rybackich tzw. rybaczówek
  • Wykonanie wizualnych i multimedialnych izb regionalnych
  • Rewitalizacja i modernizacja obiektów zabytkowych, zagospodarowanie terenów przyległych oraz montaż małej architektury
  • Promocja obszaru LSROR poprzez organizację imprez kulturalnych, festynów, wystaw i prezentacji oraz publikacje
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych
  • Budowa chodników, remont dróg lokalnych
  • Zainstalowanie ograniczników prędkości.
  • Oświetlenie ulic i placów
 • Poprawa warunków funkcjonowania lokalnej komunikacji transportu publicznego.
  • Budowa wiat i zatok na przystankach autobusowych
 • Rewitalizacja miejsc odpoczynku i rekreacji
  • Rewitalizacja terenów zieleni, parków, amfiteatrów wraz z budowa dróg dojazdowych/dojść i montażem małej architektury
  • Rewitalizacja i przebudowa historycznych, fragmentów miejscowości
  • Wyburzenie budowli postprzemysłowych
 • Poprawa dostępu do internetu w obszarze LSROR
  • Adaptacja publicznych pomieszczeń na świetlice internetowe wraz z ich wyposażeniem
  • Organizacja kafejek internetowych (adaptacja wyposażenie lokalu, w tym zakup sprzętu komputerowego)
 • Poprawa dostępu młodzieży do edukacji, kultury, sportu i rekreacji
  • Organizowanie poza lekcyjnych kół zainteresowań
  • Organizowanie nauki rzemiosła artystycznego i użytkowego
  • Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • Budowa, remonty i wyposażenie placów zabaw
 • Aktywizacja życia kulturalnego na wsiach i w małych miejscowościach
  • Rewitalizacja a świetlic wiejskich i lokalnych centrów rekreacyjno-rozrywkowych wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Dostosowanie budynków / lokali publicznych oraz obiektów rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Przebudowa klatek schodowych i budowa podjazdów
  • Montaż wind towarowo osobowych
  • Likwidacja innych barier komunikacyjnych
  • Dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Jaką pomoc może otrzymać beneficjent ?

Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 3.000.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.500.000 zł. Oznacza to, że konkretny podmiot może odtrzymać dofinanansowanie na dowolną ilość operacji (projektów) przy czym całkowita kwota pomocy nie może przekroczyć 3.000.000 zł. Dofinansowanie każdego projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Oznacza to, że beneficjent musi zabezpieczyć co najmniej 15% środków własnych na realizację operacji (projektu).

Uwaga: Operacja realizowana przez beneficjenta musi być zakończona nie później niż w dniu 30.06.2015 r.

 

Kiedy będą nabory wniosków?

I nabór: między 10 lipca a 1 września 2011

II nabór: między 16 kwietnia a 18 maja 2012

III nabór: między 12 marca a 12 kwietnia 2013

 

Pomoc w różnicowaniu i reorientacji działalności gospodarczej sektora rybackiego oraz osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa obejmuje:

1)      budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność

2)      gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub

3)      zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

4)      wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

5)      remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub

6)      udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmian kwalifikacji zawodowych

 

Przykładowe projekty:

1)      Budowa lub modernizacja lokali z przeznaczeniem na wynajem

2)      Organizacja i obsługa stanic wodnych

3)      Budowa i prowadzenie ośrodków campingowych

4)      Uruchomienie wypożyczalni sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne, łodzie, jachty żaglowe, łodzie motorowe, itp.)

5)      Zorganizowanie marin z pomostem, zapleczem socjalnym, slipem i hangarem do zimowania jachtów

6)      Organizowanie wycieczek jachtowych, szkolenia żeglarskie

 

Kto może zostać beneficjentem?

Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:

1)      prowadzi działalność na obszarze gmin Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica

a)       jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub

b)      jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub

c)       w zakresie:

d)      ?  przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub

e)       ?  związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

  2)   jest armatorem statku rybackiego:

a)       polskiej przynależności,

b)      na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c)       którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub

  3)   uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub

  4)   będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

 

Ile pieniędzy mogę dostać?

1)      Pomoc, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60 % tych kosztów. Możliwe jest także zaliczkowanie nawet do 100% kwoty dofinansowania.

2)      Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300.000 zł.