Zapytania Ofertowe - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE

Zapytania Ofertowe

Informacja o wyniku postępowania RLGD/B-KZ/36/2015

informacja o wyniku postpowania36

 

zaaczniknr 2 do 36

Załącznik nr 1 do zaproszenia RLGD/B-KZ/36/2015 z dnia 07.08.2015 r.

umowa1

umowa2

umowa3

umowa4

umowa5

Załącznik nr 2 do zaproszenia nr RLGD/B-KZ/36/2015 z dnia 07.08.2015 r

Załącznik nr 2

do zaproszenia nr RLGD/B-KZ/36/2015

z dnia 07.08.2015 roku

(pieczęć Oferenta/Dostawcy)

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania

"Zalew Szczeciński"

ul. Dworcowa 4,

72-602 Świnoujście

O F E R T A

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

"Rybactwo i rybołówstwo na obszarze działania RLGD "Zalew Szczeciński"

obejmującym gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica

- raport na potrzeby LSR 2014-2020.

Oferuję/oferujemy realizację zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia w tym zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym określonym w załączniku nr 1 do mojej/naszej oferty cenę ryczałtową:

netto:..................... ....-. zł,

(słownie złotych:........................................................................................................................... /100)

podatek VAT.... -%,........................... zł

(słownie złotych:........................................................................................................................... /100)

brutto:.................... -. zł,

(słownie złotych:-.............................................................................................. /100)

1.. Oświadczam, że realizację przedmiotu zamówienia rozpocznę w dniu podpisania umowy przyjmując, że podpisanie umowy nastąpi nie później niż w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

2.. Oświadczam, że zakończenie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym przekazanie Zamawiającemu wymaganego Raportu nastąpi w termie określonym przez Zamawiającego, tj.:

do 10 września 2015 roku.

3.. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy, w tym z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

4.. Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

....................................... --, dnia ............................. -

(Miejscowość i data) (podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Oferenta/Wykonawcy)

Zakres rzeczowo - finansowy zamówienia pn. "Rybactwo i rybołówstwo na obszarze działania RLGD "Zalew Szczeciński" obejmującym gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica - raport na potrzeby LSR 2014-2020.

za. 3 zakres rzeczowo-finansowy raportu-1.pdf

Informacja o wyniku postepowania na wybór Wykonawcy zamówienia pn.: "Moderacja działań Zespołu ds. LSR..."

informacja o wyniku postpowania

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia 30.07.2015 roku

Załącznik nr 1

do zaproszenia RLGD/B-KZ/35/2015

z dnia 30.07.2015 r.

 

UMOWA NR / /2015/RLGD

zawarta w dniu ....... sierpnia 2015 roku  w Świnoujściu, pomiędzy:Rybacką Lokalną Grupą Działania "Zalew Szczeciński", w imieniu której działa Prezes, p. Ryszard Mróz, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Dworcowa 4, NIP 855-157-26-99

zwaną dalej Zamawiającym

a

............................................................................................................

.............................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................., NIP ...-...-..-.., zwaną dalej Wykonawcą

bez stosowania trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy, t. j. Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) ze względu na wartość zamówienia, z uwzględnieniem: aktualnych zasad wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia oraz zaakceptowanej oferty Wykonawcy z dnia ..... sierpnia 2015 roku.

                                                                                                                                                         § 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. "Rybactwo i rybołówstwo na obszarze działania RLGD ?Zalew Szczeciński" obejmującym gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica " raport na potrzeby LSR 2014-2020", stanowiące przedmiot niniejszej umowy, które obejmuje w szczególności elementy określone w załączniku nr 1.

2. Realizacja zamówienia stanowiącego przedmiot umowy ma na celu dostarczenie Zespołowi ds. Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 (powołanemu przez Zamawiającego) profesjonalnie zebranych i opracowanych danych - informacji w zakresie rybactwa i rybołówstwa w obszarze, którego dotyczy LSR, w tym:

a) diagnozy i analizy SWOT tego sektora,

b) analizy rybackości obszaru,

c) wniosków i rekomendacji dotyczących rozpatrywanego sektora w kontekście zdiagnozowanych problemów i zidentyfikowanych potrzeb.

                                                                                                                                                      § 2

1. Wykonawca zapewni wykonanie raportu wymienionego w §1 umowy z należytą starannością, zgodnie ze stanem faktycznym i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomicznej. Przekazane Zamawiającemu opracowania i dokumenty będą posiadać oświadczenie Wykonawcy podpisane przez autorów - specjalistów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

1.1 W realizacji Zadania Wykonawca uwzględni między innymi:

a) Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, Warszawa 2015, Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane (aktualne wydanie, MRiRW),

b) Ustawę z 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

c) Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany z EFMiR na lata 2014-2020, MRiRW,

d) Projekt/ustawę o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z projektami/aktami wykonawczymi PO RYBY 2014-2020 w części objętej RLKS,

e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ...,

g) ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami)

a także dostępne opracowania, zestawienia i analizy statystyczne oraz istotne dokumenty i doświadczenie z przygotowania i realizacji LSROR LGR "Zalew Szczeciński" z okresu poprzedniego.

2. Opracowania i dokumenty stanowiące przedmiot umowy Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w formie zapisu cyfrowego na CD lub DVD (wymagane formaty zapisu: dla części tekstowej doc i pdf, dla części graficznej xls, xlsx, dwg lub dwf lub dxf lub tif, a także pdf - w uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z Zamawiającym w formie pisemnej, dla prezentacji pptx).

3. Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy szczegółowy harmonogram prac stanowiących przedmiot umowy.

5. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części pracy z innym podmiotem (Podwykonawcą) pod warunkiem poinformowania o powyższym Zamawiającego w formie pisemnej i uzyskania jego zgody.

                                                                                                                                                     § 3

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

3. Dowodem przekazania opracowania jest protokół przyjęcia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad opracowania w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub osoby upoważnione, o ile strony nie ustalą w danym przypadku innego terminu.

                                                                                                                                                     § 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę ..........,00 zł brutto (słownie złotych: .......................... 00/100) w tym: kwota netto w wysokości ....................,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) oraz należny podatek VAT 23%, równy .......,00 zł (słownie złotych: ....................................................... 00/100).

2. Strony nie przewidują fakturowania przejściowego za części opracowania wymienione w załączniku nr 1.

3. Wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 - po przekazaniu przez Wykonawcę i protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek Wykonawcy określony w fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a.

                                                                                                                                                     § 5

1. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, które zakończy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania następująco:

a) podpisaniem protokołu odbioru, lub

b) zwrotem dokumentacji, z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru.

2. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 1 uznaje się za równoważne czynności określonej w ust. 1 lit. a).

                                                                                                                                                    § 6

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie - dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za niezgodności ze stanem faktycznym, zakresem, aktualnymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomicznej.

                                                                                                                                                   § 7

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane materiały i dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia Wykonawcy o ich udostępnienie zgodnie z ich dostępnością.

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu określonego w ust. 1, Wykonawca może dokonać przesunięcia terminu wykonania zadania, o ilość dni równą opóźnieniu w udostępnieniu materiałów i dokumentów.

                                                                                                                                                                 § 8

1. Kierowanie pracami objętymi przedmiotem umowy Wykonawca powierza Panu .............................................., tel. kom. ..............., e-mail: .................. .

2. Koordynację formalną realizacji zobowiązań Zamawiającego, w tym przyjęcie opracowania i dokumentacji, Zamawiający powierza Panu Kazimierzowi Karlikowi - specjaliście ds. administracyjnych Biura LGR, tel. służbowy: (091) 4000 002, 724 880 302, e-mail: .

3. Współdziałanie merytoryczne z Wykonawcą Zamawiający powierza Panu Andrzejowi Szczodremu - Kierownikowi Zespołu ds. LSR, tel. 783 061 958, e-mail: .

4. Odbiór przedmiotu umowy Zamawiający powierzy powołanej w tym celu komisji.

                                                                                                                                                              § 9

1. Niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w tym terminów dotyczących przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących elementy przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 1 do umowy, a także terminów usunięcia braków lub wad oraz niezgodności tych opracowań z udokumentowanymi oczekiwaniami Zamawiającego w tym; niezgodności ze stanem faktycznym, zakresem, aktualnymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy przyrodniczej, technicznej lub ekonomicznej, spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.

2. Zamawiający może nadto dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody w szczególności w związku z niepełnym, nieterminowym lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może potrącić kary umowne obliczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 z wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4, ust. 1.

                                                                                                                                                § 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

a) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia wykonanie przedmiotu umowy lub jego części a opóźnienie wynosi 14 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac,

b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy.

                                                                                                                                                  § 11

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w tym w szczególności: raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.

3. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, w dniu odbioru zadania Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do wyników Zadania, o którym mowa w § 1, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do zrealizowanego Zadania obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

b) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas warsztatów, seminariów i konferencji,

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

d) prawo do korzystania z wyników Zadania w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

                                                                                                                                                 § 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.

                                                                                                                                               § 13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia (w okresie 30 dni od powstania sporu) - mogą zostać skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

                                                                                                                                              § 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

                                                                                                                                              § 15

Integralną częścią niniejszej umowy są:

a) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy

oraz:

b) oferta Wykonawcy z dnia ........... sierpnia 2015 r,

c) zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2015 r.

                                                                                                                                                § 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                                                                         WYKONAWCA