Zapytania - Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński - Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica, Dotacje, Dofinansowanie, UE

Zapytania

Informacja o wyniku postępowania RLGD/B-KZ/36/2015

informacja o wyniku postpowania36

 

zaaczniknr 2 do 36

Załącznik nr 1 do zaproszenia RLGD/B-KZ/36/2015 z dnia 07.08.2015 r.

umowa1

umowa2

umowa3

umowa4

umowa5

Załącznik nr 2 do zaproszenia nr RLGD/B-KZ/36/2015 z dnia 07.08.2015 r

Załącznik nr 2

do zaproszenia nr RLGD/B-KZ/36/2015

z dnia 07.08.2015 roku

(pieczęć Oferenta/Dostawcy)

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania

"Zalew Szczeciński"

ul. Dworcowa 4,

72-602 Świnoujście

O F E R T A

Odpowiadając na zaproszenie z dnia 7 sierpnia 2015 r. do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

"Rybactwo i rybołówstwo na obszarze działania RLGD "Zalew Szczeciński"

obejmującym gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica

- raport na potrzeby LSR 2014-2020.

Oferuję/oferujemy realizację zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia w tym zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym określonym w załączniku nr 1 do mojej/naszej oferty cenę ryczałtową:

netto:..................... ....-. zł,

(słownie złotych:........................................................................................................................... /100)

podatek VAT.... -%,........................... zł

(słownie złotych:........................................................................................................................... /100)

brutto:.................... -. zł,

(słownie złotych:-.............................................................................................. /100)

1.. Oświadczam, że realizację przedmiotu zamówienia rozpocznę w dniu podpisania umowy przyjmując, że podpisanie umowy nastąpi nie później niż w dniu 17 sierpnia 2015 roku.

2.. Oświadczam, że zakończenie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym przekazanie Zamawiającemu wymaganego Raportu nastąpi w termie określonym przez Zamawiającego, tj.:

do 10 września 2015 roku.

3.. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy, w tym z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

4.. Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

....................................... --, dnia ............................. -

(Miejscowość i data) (podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Oferenta/Wykonawcy)

Zakres rzeczowo - finansowy zamówienia pn. "Rybactwo i rybołówstwo na obszarze działania RLGD "Zalew Szczeciński" obejmującym gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica - raport na potrzeby LSR 2014-2020.

za. 3 zakres rzeczowo-finansowy raportu-1.pdf

Informacja o wyniku postepowania na wybór Wykonawcy zamówienia pn.: "Moderacja działań Zespołu ds. LSR..."

informacja o wyniku postpowania